NYEREMÉNYJÁTÉK!

Esemény dátuma: 2024.01.13-2024.01.31.

⛷️CSÚSSZ nálunk és NYERJ 100.000Ft értékű FUNDANGO síruházatot.🏂
👉🏻A 8 órás jegy és maxijegy vásárlásakor nyereményszelvényt kapsz.
👉🏻Töltsd ki és dobd be a gyűjtődobozba.
🔹Sorsolás: 2024.02.01-én.
🔹A játék időtartama: 2024.01.13-01.31.
Bővebb információ és játékszabályzat:

 

8 órás jegyvásárlás nyereményjáték szabályzata

 

1. A játék és a szervező

8 órás jegyvásárláshoz kötött nyereményjáték.

Síaréna Kft.  (8413 Eplény, Veszprémi út 68/A)

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, természetes személy, aki a 2024. 01. 13. és 2024. 01. 31. napja között 8 órás Síaréna jegyet vásárol a Síaréna webshopjában vagy a Síaréna Vibe Park helyszínén (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Szervező és dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, Adatvédelmi szabályzatot, Házirendet, és ezeket feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete 

A Játék időtartama:          2024. 01. 13. – 2024. 01. 31. 23:59 óráig

Sorsolás:                           2024. 02. 01. 14:00 óra

Eredményhirdetés:           2024. 02. 01. 14:00 óra

Nyertesek száma:             1

Nyeremény:                       1 db 100.000ft értékű FUNDANGO síruházat (síkabát és sínadrág).

 

A játék menete: 

A játékosok a játékban annyiszor vehetnek részt ahány 8 órás Síaréna jegyet vásárolnak 2024. 01. 13. és 2024. 01. 31. között.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban az alábbi feltételeknek kell együttesen teljesülnie:

– 2024. 01. 13. és 2024. 01. 31. között a Síaréna Vibe Parkban 8 órás Síaréna síjegyet vásárol (vagy az online vásárolt 8 órás Síaréna síjegyet érvényesíti a Síaréna Vibe Parkban) és

– kitölti a vásárlás vagy érvényesítés során jegy mellé kapott kupont az adataival és elhelyezi azt a Síaréna erre biztosított zárt urnájában.

A nyertest a leadott kuponok közül történő húzással véletlenszerűen sorsoljuk ki. A kuponon név, cím, e-mail cím és mobilszámot kell megadni.

 

4. Nyeremény, nyertes értesítése

A Játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható át.

A sorsolás a Síaréna FB oldalán történő élő közvetítéssel történik, de a nyertest a Szervező emailben is értesíti a sorsolást követően.

A sorsolás után a nyertes részére a nyereményt biztosító szponzor a nyereménynek megfelelő online vouchert állít ki, mely az azon szereplő Dockyard boltokban beváltható a voucherben foglaltak szerint.

A nyereményre csak abban az esetben jogosult a nyertes játékos, ha a sorsolás közzétételét illetőleg az e-mail megküldését követő 5 napon belül válaszol a Szervező által küldött, tájékoztató email üzenetre.

Amennyiben a határidő eredménytelenül telik, a nyertes nem jelentkezik és ezért nem sikerül felvenni vele a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre, a Szervező pedig jogosult pótsorsolást tartani.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a tájékoztató üzenetben/emailben foglaltaknak megfelelően jár el úgy jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

5.Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

– a nyertes játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 5 napon belül nem válaszol;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

– jelen szabályzat bármely pontját megsérti

– a kapcsolatfelvételt követően a jogszabályi feltételek teljesítéséhez szükséges adatait nem adja meg.

 

6.Nyeremény kézbesítése

Szervező a nyeremény átvételének részleteit a nyertessel a 4. pontban részletezett módon egyezteti. A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul így a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

7.A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Szervező nem felel továbbá a nyereményt biztosító Szponzor teljesítéséért, a nyereménnyel kapcsolatos szavatosági és egyéb kötelezettségek a Szponzort terhelik.

 

8.Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelés célja: pályázati nyereményjátékhoz kapcsolódó kapcsolatfelvétel és a nyereménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás.

 

A Játékos a játékban való részvétellel, kupon kitöltésével és leadásával az adatok megadásához, kezeléséhez és – nyertesség esetén – a nyereményt biztosító szponzor részére történő továbbításához hozzájárul.

 

Részletezve: Síaréna Kft. által a https://siarena.hu/adatvedelem címen elérhető oldalon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

A kezelt adatok köre: játékos neve, telefonszáma, lakcíme, e-mail címe.

Az adatkezelési időtartama: Játékosok esetén a sorsolást követő napi, nyertes esetén a nyeremény átadásáig. Ezt követően az adatok (kuponok) törlésre kerülnek.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat feldolgozza ugyanezen célra. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után, de legkésőbb a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvétel után számított 30 nap múlva törli, kivételt képez az esetleges jogszabályi kötelezettégnek történő megfelelés (pl. adózás).

 

 9. Kizárás 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10.Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Készült: 2024. 01. 10.