Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A Síaréna Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az érintetteknek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja.

 

Az Adatkezelőre és az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó adatok

Adatkezelő adatai[1]

Neve: Síaréna Kft

Székhely: 8413 Eplény, Veszprémi út 68/A

Postacím: 8413 Eplény, Veszprémi út 68/A

E-mail: info@siarena.hu

Telefon: +36 70 425 7674

Honlap: www.eplenyilibego.hu www.siarena.hu www.bringarena.com

Az adatvédelmi tisztviselő adatai[2]

Postacíme: 8413 Eplény, Veszprémi út 66/A

Telefon: +36 70 637 7309

E-mail: marketing@siarena.hu

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. (GDPR 4. cikk 1. pont)

Az adatkezelésre vonatkozó adatok

A kezelt személyes adatok

 • Adatkezelés célja: – Marketing Tevékenység
 • Adatkezelés jogalapja: – Felhasználó általi feliratkozás
 • Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő jogos érdekei – Feliratkozás visszavonása
 • Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a harmadik fél jogos érdekei – Nem történik továbbítás
 • Személyes adatok címzettjei – Nincs Ilyen
 • Harmadik országba történő adatkezelés történik-e – Nincs Ilyen
 • Adatkezelés időtartama: – Visszavonásig

Az adatok megadása fő szabály szerint az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul. Amennyiben a mellékletben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett a fenti esetekben köteles a személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztásának következménye lehet:

– adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása,
– adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása,
– adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása

Automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatos tájékoztatás

A Társaság tevékenysége során nem végez automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotást.

Címzettekkel kapcsolatos tájékoztatás

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. (GDPR 4. cikk 9. pont)

A személyes adatok megismerésére jogosultak

Az Ön személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik (pl. szerződéskötés, személyzeti ügyek) ellátása érdekében.

A Társaság gondoskodik arról, hogy az adatkezelés jellegének megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel védje az érintettek személyes adatait például a jogosulatlan hozzáférés vagy a jogosulatlan megváltoztatása ellen. Ennek érdekében a Társaság szerverein tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, amely alapján nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. A Társaság megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A Társaság tevékenysége során nem végez harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítást.

Az adatbiztonság érdekében tett intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a címzetteknél megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. A Társaság megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról is, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést a GDPR 15. cikke szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a jogszabály által előírt megfelelő garanciákról.
(3) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni a GDPR 16. cikke alapján.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő (Társaság) köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől (Társaság) a rá vonatkozó személyes adat törlését kérheti (GDPR 17. cikk):

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) A törlési jog korlátozására csak a GDPR-ban nevesített kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni (GDPR 18. cikk):

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára (GDPR 20. cikk):

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 • és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni (GDPR 21. cikk):

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni (GDPR 7. cikk):

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye/székhely szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon a felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

1. számú melléklet[u1]

Adatkezelés célja – Marketing
Kezelt adatok kategóriái – Név, E-mail cím
Adatkezelés időtartama – Visszavonásig
Adatkezelés jogalapja – Feliratkozás
Adatok forrása – Feliratkozás
Adatkezelés célja – Adatbázis kapcsolt szolgáltatáshoz
Kezelt adatok kategóriái – Név, E-mail cím, telefonszám, lakcím, testsúly, testmagasság, lábméret, Igazolványfénykép, kor
Adatkezelés időtartama – Visszavonásig
Adatkezelés jogalapja – Szolgáltatás igénybevétele, vásárlás

Adatok forrása – Vásárló által küldött adatok
[1] GDPR 13. cikk (1) b) pontja alapján
[2] Abban az esetben kell kitölteni, ha van ilyen a Társaságnál
[3] GDPR 13. cikk c)- f) pontjai alapján
[4] Az adatok rögzítésnek célja: miért kerül sor az adatok rögzítésére
[5] Pl: az érintett önkéntes hozzájárulása vagy szerződés teljesítéshez fűződő érdek, vagy egyéb jogos érdek vagy ha jogszabályi felhatalmazáson alapul az adatkezelés annak megjelölése stb.
[6] Nagyon meg kell indokolni, érdekmérlegelési teszt készítése is kötelező
[7] Az a személy szerv, akivel a személyes adatot közlik: pl.: könyvelő
[8] Csak megfelelő garancia mellett lehetséges a 44. – 49. cikk alapján
[9] 17. cikk alapján a jogalap határozza meg, meddig kezelhető és mikor törölhető egy adat: önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél: visszavonásig, szerződéses kötelezettség teljesítése esetén: teljesítési határidő+5 év

Adatvédelmi Szabályzat

Jelen adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adataidat a honlapunk látogatása, használata során a Síaréna kft (Székhely: 8413 Eplény, Veszprémi út 66/A; Adószám: 13500270-2-19; Cégjegyzékszám: 19-09-508208) hogyan gyűjti, tárolja, kezeli.
Kérdéseddel az adatkezeléssel kapcsolatban bármikor fordulhatsz az alábbi e-mail címen: adatvedelem@siarena.hu

Bevezető

A Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8413 Eplény, Veszprémi út 66/A; Adószám: 13500270-2-19; Cégjegyzékszám: 19-09-508208), mint adatkezelő gyűjti, tárolja, kezeli adataidat a honlapjainak használata során és jelen jogi közlemény tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az alábbi honlapokra vonatkozik jelen adatkezelési szabályzat:

www.siarena.hu
www.eplenyilibego.hu
www.bringarena.com

Jelen tájékoztatás érvényes valamennyi a Síaréna Kft által a weblapján keresztül nyújtott szolgáltatásra, legyen az hírlevélre történő feliratkozás, a weboldalra történő regisztráció, kapcsolattartás vagy nyereményjáték. Valamennyi szolgáltatásunk használata során a Síaréna Kft az önkéntes hozzájárulásoddal rögzíti személyes adataidat, hogy a kapcsolatápolás, a honlap funkciói a lehető legmagasabb színvonalon működjenek. A Síaréna Kft megtesz minden olyan biztonsági és technikai intézkedést, ami az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 szerint biztosítja személyes adataid biztonságos kezelését.

Adatok kezelése:

 1. Hírlevélre történő feliratkozás
 2. Promóciós ajánlatok küldése
 3. Szolgáltatás igénybevétele
 4. Szezonbérlet Vásárlás

Nyilvántartási szám: NAIH-142693/2018

Adatok melyeket rögzítünk:

 • Név
 • e-mail cím
 • Testmagasság
 • Testsúly
 • Életkor
 • Cím
 • Telefonszám
 • Lábméret
 • Igazolványkép

Sütik:

A süti vagy más néven cookie egy betűvől és számokból álló információcsomag, amit az adott honlap első látogatása alkalmával a webszerver küld a te böngésződnek (legyen az számítógép, okostelefon, tablet stb…) azzal a céllal, hogy elmentse az internetes beállításait.

A mentés révén, mikor visszatérsz ugyanarra a honlapra – ugyanarról az eszözről – akkor a böndésződ kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jársz az adott lapon, és ennek megfelelően –bizonyos esetekben – a korábbi beállításaidnak megfelelő honlapot tud visszaadni / betölteni.
A sütiknek köszönhetően tudjuk meghatározni, hogy például a weboldalunk melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be, és mennyi időt töltenek ott. Szintén a sütik segítségével tudunk demográfiai, földrajzi adatokat mérni. Mindezekből adatelemzés segítségével statisztikát tudunk vezetni, Ezeket a statisztikai adatokat NEM kötjük össze személyes adatokkal, kizárólag látogatási statisztikák maradnak. Ennek tanulmányozása segítségével jobbá tudjuk tenni weboldalunkat, igazítani tudjuk a te igényeidhez, hogy még jobb felhasználói élményt nyújtsunk.

Sütik típusai:

www.siarena.hu

 

1 _gat_gtag_UA_86561641_1 1 .siarena.hu 09-17-2018
2 token ca75552e765d64b4c5b05e… siarena.hu 01-01-1970
3 PHPSESSID 7n5t226mtjl6bha7tc3og1… siarena.hu 01-01-1970
4 _gid GA1.2.2133319296.15371… .siarena.hu 09-18-2018
5 _ga GA1.2.958717882.153718… .siarena.hu 09-16-2020

Google Analytics

Webhelyeinken a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazzuk. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat.
A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Honlapunk aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi. A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A letiltásról bővebben a Súgó és a Süti Stop menüpontokban olvashat.

Fontos!

A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására.

Google AdWords

Honlapunk üzemeltetése során a látogatószám növelése céljából a Google AdWords szolgáltatását használjuk. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg.
Oldalunkon alkalmazzuk a Google remarketing szolgáltatását. A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat meglátogató felhasználó számára – honlapunk elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. A remarketing szolgáltatást a Google részben a fentiekben már ismertetett sütik segítségével biztosítja.

A Google AdWords és a GA-szolgáltatás összekapcsolásának köszönhetően következtetni tudunk a remarketing hirdetésekből érkező látogatók oldalhasználati szokásaira. Így honlapunk minőségét folyamatosan javítani tudjuk, hogy az a lehető legjobban megfeleljen felhasználóink igényeinek.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Súgó!

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen honlapunkon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

A Google Adwords által használt sütiket pedig a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. További információ: https://support.google.com/ads/answer/2662850?hl=hu

Süti Stop!

Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük informálódjon az alábbi tájékoztatásokból attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik:

Süti beállítás az Internet Explorer-ben
Süti beállítás a Firefox-ban
Süti beállítás a Chrome-ban
Süti beállítás a Safari-ban

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Kattintson ide a Google Analytics opt-out süti beállításához!

Kapcsolat:

Bármilyen észrevétellel kapcsolatban, kérünk keress meg minket az alábbi elérhetőségeken:
E-mail cím: marketing@siarena.hu