HÁZIREND

Házirend és felelősségvállaló nyilatkozat (Házirend)

 • A Síaréna Vibe Park, illetőleg annak területén található valamennyi eszköz (pl. libegők, felvonók), pálya (különösen sí és kerékpáros pályák) létesítmény használata, szolgáltatások igénybevétele, területen történő tartózkodás, rendezvényen való részvétel (továbbiakban együtt: Síaréna Vibe Park használata) kizárólag érvényes belépővel vagy az adott rendezvényre szóló karszalaggal lehetséges, a Síaréna Vibe Park területén csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel, karszalaggal lehet tartózkodni.
 • A belépők, bérletek megvásárlásával, a rendezvény karszalagának viselésével, rendezvényen, pályán illetve a Síaréna Vibe Park területén való tartózkodással, Síaréna Vibe Park használatával vendégeink (továbbiakban vendég) automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül a házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, felelősségvállaló nyilatkozatot általuk megtettnek ismerik el.
 • A Síaréna Vibe Park használata térítés köteles (kivéve, az ingyenesen biztosított és ekként kifejezetten külön megjelölt szolgáltatásokat), belépődíj és kezelőszemélyzet jelenlétének hiányában használatuk nem engedélyezett.
 • A Síaréna Vibe Parkot saját és mások biztonsága érdekében is a vendégek kötelesek rendeltetésszerűen használni, a személyzet és a pályafelügyelet kéréseinek, utasításainak eleget kell tenni.
 • A Síaréna területén található felvonókat a vendégek kötelesek az előírásoknak és a személyzet utasításának megfelelően használni. A felvonók folyamatosan működnek, a beszálláskor-kiszálláskor sem kerülnek leállításra, a székekkel szemben állni, hátizsákot viselni, korlát lehajtása nélkül utazni tilos és balesetveszélyes. Probléma esetén kérje a kezelő segítségét, a felvonó leállítását.
 • A sport és egyéb felszerelésekért, személyes tárgyakért, értékekért, a Síaréna Vibe Park területén hagyott értékekért a Síaréna Vibe Park nem vállal felelősséget. Eltűnt felszerelés esetén bérletet, jegyet, karszalagot nem áll módunkban visszaváltani.
 • A vendégek tudomásul veszik és elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képi és videó felvételek készülhetnek, amiket marketing célokra a Síaréna Vibe Park felhasználhat. A személyes adatok védelméről a www.siarena.hu weboldalon az Adatvédelmi Tájékoztatónkban nyilatkozunk.
 • A Síaréna Vibe Park használata kizárólag saját felelősségre történik. Helyszíni mentőszolgálat nem található a Síaréna Vibe Park területén, a Síaréna Vibe Park használata minden vendég esetén saját felelősségére történik.
 • A Síaréna Vibe Park területére (különösen a pályákra, vendéglátó egységekbe) állatot bevinni tilos.
 • A természeti környezet és a társaink iránti tiszteletből dohányozni kizárólag a kijelölt helyeken lehet, a kijelölt helyeken kívül a Síaréna Vibe Park használata soron a dohányzás szigorúan tilos!
 • A Bakony természeti állapotának megőrzése érdekében a környezet rongálása, a szemetelés a Síaréna Vibe Park teljes területén szigorúan tilos!
 • A vendégek tudomásul veszik, hogy a Síaréna Vibe Park üzemi területként funkcionál az erdészet részére, így a sorompó esetleges – behajtást, kihajtást meghiúsító -lezárásáért felelősséget a Síaréna Vibe Park nem vállal! Belépéskor vendégeink elfogadják és betartják az erdőben tartózkodás minden szabályát.
 • A Síaréna Vibe Park vendégei kijelentik, hogy ismerik, betartják és magukra nézve kötelezőnek tekintik a síelés 10 alapszabályát, vagyis a síkreszt. A síkreszt bemutató ábránk a ide kattintva tekinthető meg.
 • A Síaréna Vibe Parkot a vendéket kötelesek a tudásuknak megfelelően használni (pl. síelni, snowboardozni, kerékpározni) úgy, hogy ezzel mások sportolását, egészségét ne akadályozzák vagy veszélyeztessék.
 • Sporttársként a Síaréna Vibe Park vendégei kötelesek segítséget nyújtani, és azonnal értesíteni a személyzetet a balesetekről.
 • Tilos a pályán megállni, felfelé haladni, gyalogolni.
 • Tilos előzetes megállapodás nélkül a pályán csoportos vagy egyéni oktatást végezni! Csoportos vagy egyéni oktatás egyéb, anyagi ellenszolgáltatásért nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a Síaréna szervezésében vagy engedélyével lehet nyújtani.
 • A síterületet a vendégek kizárólag sí és snowboard eszközzel, kerékpárpályát pedig kizárólag arra alkalmas kerékpárral használhatják. Gyalogosan, szánkóval, rollerrel, motorral egyéb eszközökkel a pályákat igénybe venni, a területen tartózkodni tilos! A síterületre utcai cipővel belépni tilos!
 • A pályákon, azok közvetlen megközelítésére szolgáló utakon kívül sí, kerékpár vagy bármely más eszközzel közlekedni (különösen a vendéglátó egységek közelében, parkolóban, gyalogos forgalommal érintett területeken stb.) tilos!
 • A vendégek tudomásul veszik, hogy a Síaréna Vibe Park nyitvatartása az időjárás függvénye. A Síaréna Vibe Park nem vállal felelősséget az időjárásból fakadó változékony nyitvatartásért. Vendég a Síaréna Vibe Park használatát megelőzően vállalja, hogy a Síaréna honlapján, közösségi felületein informálódik a nyitva tartás felől, tekintettel arra, hogy az egyik napról a másikra is változhat.
 • A Síaréna Vibe Park nem vállal felelősséget a pályák minőségéért, időjárás következtében kialakult állapotáért, a síelhető/kerékpározható pályaszakasz hossza, annak minősége és a sorban állási idő hossza miatt.
 • A két órát meg nem haladó liftleállás és áramszünet esetén, valamint a bérlet elvesztése kapcsán pénz visszafizetési igényt nem fogadunk el.
 • A jegyek, bérletek személyre szólnak, azok nem átruházhatóak. A Síaréna személyzete ennek ellenőrzésére jogosult, az esetleges visszaélések a bérlet azonnali visszavonását eredményezik. Kedvezményes jegyeket kizárólag az arra feljogosító igazolvánnyal áll módunkban kiállítani.
 • A vendégek kötelesek a Síaréna Vibe Park használata során körültekintően, kellő gondossággal úgy eljárni, hogy tevékenységükkel mások életét, testi épségét ne veszélyeztessék.
 • Vendégek tudomásul veszik a pálya igénybevételével, hogy a pályák (különösen a kerékpáros nyomvonalak), nem zártak, nem jelöltek, nem biztosítottak. A pályákon más sportoló, gyalogos (pl. túrázó, futó), állat is jelen lehet. A pályákat megszokásból nem lehet használni, azok nyomvonala, állapota, minősége akadályai (pl. kidől fa, átfolyások, nyomványok, sziklák stb.) akár rövid időn belül, két egymást követő használat közben is nagy mértékben változhatnak. A vendégek ennek figyelembevételével kötelesek a pályákat használni, sebességüket megválasztani, úgy, hogy váratlan körülmény esetén is szükség szerint meg tudjon állni, a balesetet el tudja kerülni. Vendégek tudomásul veszik, hogy a kerékpáros pályán személyzet, pályarendőr, felügyelő nincs.
 • A vendégek kijelentik, hogy fizikailag, mentálisan és felszerelésüket is tekintve felkészültek a Síaréna Vibe Park használatára, a tudásuknak és felkészültségüknek és technikai felszerelésüknek megfelelő pályát veszik csak igénybe megfelelő védő felszerelések mellett (sisak, gerinc és ízületvédő protektorok stb.).
  Vendégek tudomásuk veszik, hogy a Síaréna Vibe Park használata saját felelősségükre történik, fizikális, mentális felkészültségüket, állapotukat, felszerelésüket a Síaréna Vibe Park nem köteles ellenőrizni a használatot megelőzően, amennyiben azonban a Síaréna Vibe Park személyzete azt tapasztalja, hogy a használathoz szükséges feltételek hiányoznak, jogosult a használatot megtiltani és szükség esetén a vendéget a Síaréna Vibe Park területének elhagyására felszólítani.
 • A Síaréna Vibe Park használatával a vendégek elismerik, tudomásuk van arról, hogy a Síaréna Vibe Park használata veszélyes, extrém sporttevékenységet jelent, a síelés és a snowboardozás, hegyi és down hill kerékpározás rendkívül veszélyes, extrém sportágak, magukban hordozzák a sérülés vagy akár a halálos baleset bekövetkezésének lehetőségét. A Síaréna Vibe Park használata kizárólag megfelelő fizikai, mentális felkészültség esetén, arra alkalmas technikai eszközökkel vehető igénybe. Továbbá a vendég tudatában van annak is, hogy a pályán előre látható vagy kevésbé észrevehető helyeken veszélyforrások találhatóak, beleértve a személyzet járműveit, a park többi vendégét és az időjárásból adódó kockázatokat, állatokat, változó pályaminőséget stb.
 • Vendégek tudomásul veszik, hogy a felügyeletük, gondozásuk alatt álló személyek (pl. kiskorú gyermek, testi-, szellemi fogyatékossággal élők stb., továbbiakban valamennyi esetben együtt: gondviselt) tekintetében a Síaréna Vibe Park felelősséget nem vállal, felügyeletet nem gyakorol. A Síaréna Vibe Park használata, szolgáltatásainak igénybevétele során (ideértve az animátorok, oktatók által vezetett programokat is, mint pl. oktatás, gyermekjátszó, kézműves foglalkozások stb.) a gondviselt felügyeletére, gondozására köteles személy köteles folyamatosan jelen lenni és felügyeletet gyakorolni, a Síaréna Vibe Park használata, szolgáltatásainak igénybevétele gondviseltek esetében kizárólag a felügyelet, gondozás ellátására köteles vendég felelősségére történhet.

Vendég nyilatkozata

Az Síaréna Vibe Park használatával (a Síaréna Vibe Park, illetőleg annak területén található valamennyi eszköz – pl. libegők, felvonók -, pálya – különösen sí és kerékpáros pályák – létesítmény használata, szolgáltatások igénybe vétele, területen történő tartózkodás, rendezvényen való részvétel), Síaréna Vibe Park jegyének, bérletének megvásárlásával vagy átvételével az általam megismert, tanulmányozott házirend szabályait, az abban foglalt rendelkezéseket magamra és a velem érkezett gyermek(ek)re vonatkozólag elfogadom, betartom és kötelezőnek ismerem el, a Síaréna Vibe Park használatát az abban foglalt feltételek fennállása esetén veszem csak igénybe, a házirendben foglalt nyilatkozatokat, kötelezettségeket általam megtettnek, vállaltnak ismerem el.

Kijelentem, elegendő információt kaptam a házirendről, lehetőségem volt szóban feltett kérdéseimre választ kapni, magam és a velem sportolók fizikai, technikai felkészültsége megfelelő és elégséges a létesítmény valamennyi berendezésének, pályájának igénybevételére. Kijelentem, hogy csak a tudásom / tudásunknak megfelelő pályát, illetve felvonót használom / használjuk a megfelelő védő és technikai eszközök, felszerelések igénybevétel mellett.

Ezen nyilatkozatomat annak tudatában tettem meg, hogy tisztában vagyok azzal is, miszerint, ha az előbbiek ellenére az igénybe vett pályák használata során a sérülések kockázata – ideértve a akár a halált eredményező balesetet is – fokozott. Megértettem és elfogadom, hogy az esésekből és ütközésekből fakadó balesetek sérüléseket vagy halált okozhatnak, és ennek ismeretében saját felelősségemre veszem / vesszük igénybe a Síaréna Vibe Park Eplény által kínált szolgáltatásokat.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Síaréna Vibe Park szolgáltatásait saját felelősségre veszem igénybe, kötelezettséget vállalok arra, hogy sem peres, sem peren kívüli eljárást nem kezdeményezek – sem anyagi, sem pénzben kifejezhető vagyoni igénnyel – a Síaréna Vibe Park (valamint annak tulajdonosai, képviselői, alkalmazottjai) felelősségének megállapítása céljából, bármilyen az engem vagy a velem lévőket, gyermekeket sújtó baleset esetén, tudomásom van arról, hogy a Síaréna Vibe Park kizár valamennyi kártérítési felelősséget Síaréna Vibe Park használata során keletkezett kárigénnyel kapcsolatban. Elfogadom továbbá, hogy ezen nyilatkozat bizonyítékként felhasználható az eljárás során.